Вісті з полів

Реклама

Енергозбереження в Україні

В даний час використання енергозберігаючі технології стає дуже важливим не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Адже альтернативна енергетика сприяє поліпшенню економічної ситуації, як в країні, так і допомагає реальної економії коштів кожної людини. А якщо взяти до уваги, що запаси корисних копалин не безмежні, і рано чи пізно, але людство зіткнеться з гострим дефіцитом природних ресурсів, то енергозберігаючі технології, безсумнівно, тільки сприяють покращенню екологічної ситуації в цілому.

Якщо використовувати вітрогенератори, сонячні колектори, і теплові насоси на кожному підприємстві, то витрати на електроенергію знизяться в рази, а, відповідно, зниження споживання електричної енергії, виключає побудову нових об'єктів генерації, що тільки позитивно позначиться на стані навколишнього середовища. На жаль, на сьогоднішній день енергозберігаючі технології в побуті використовувати можуть далеко не всі. Багатьох бентежить ціна такого обладнання. Але якщо поглибиться в підрахунки, то ті гроші, які витрачаються на придбання обладнання, досить швидко окупаються, і надалі виходить економне використання енергії та коштів.

Питання про різке скорочення природних ресурсів та впровадження енергозбереження стоїть дуже гостро в Україні. З кожним роком все більше і більше людей намагається облаштовувати свій побут за допомогою енергозберігаючих технологій для дому, так як для більшості стало ясно, що таке рішення призводить до реального скорочення споживання електроенергії та економії коштів, а в світлі постійного підвищення цін на традиційні енергоносії, такі передбачливі заходи більш, ніж доцільні.

Подробнее

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ:

В структурі світового енергоспоживання у 1996 р. на вугілля припадало 27 % первинних енергоносіїв, тоді як на нафту - 40 %, природний газ - 23 %, ядерне паливо -7,5%, гідроенергію - 2,5 %. Провідним світовим споживачем первинної енергії у 1996 р. залишались США, де використовується майже четверта частина всіх первинних енергоносіїв, які споживаються в світі. Структура сировинного балансу електроенергетики, заданими міністерства енергетики США, у 1996 р. була такою (у відсотках, у дужках - прогноз на 2020 р.): вугілля - 52 (49), природний газ - 13 (33), ядерне паливо - 20 (8), відновлені джерела енергії - 13 (9), рідке паливо - 2 (1).
Подробнее

ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ:

Вступ

Електроенергія є специфічним високотехнологічним товаром (чи продуктом/послугою). який важко визначати чи класифікувати в стандартних термінах, що характеризують поняття товар. До подібних не "стандартних" товарів (послуг) певною мірою можна також відносити (за певними окремими характеристиками) зв'язок, телекомунікації, газопостачання трубопроводами, централізоване теплопостачання.
Виділимо окремі характерні особливості, які визначають принципи формування тарифів на електроенергію.
Подробнее

СТАН ПІДГОТОВКИ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ:

Паливозабеспечення електростанцій

У поточному році стан енергозабезпечення характеризується як вкрай напружений, але контрольований.
В умовах необхідності повної оплати поточного споживання палива (вугілля, газу та топкового мазуту), сплати заборгованості за кредити, які були залучені для закупівлі палива у 2000 р., та погашення заборгованості за природний газ, спожитий у 2000 р., енергогенеруючі компанії практично не мали обігових коштів для закупівлі значних обсягів палива. З мстою проходження осінньо-зимового максимуму навантажень був розроблений баланс палива з мінімально-необхідними запасами його на електростанціях і вивільнення коштів для поточної оплати палива.
Подробнее

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ:

Успішний розвиток економіки України у значній мірі залежить від вирішення питання з енергоносіями. Недостатня кількість власних енергоносіїв змушує до їх імпортування. Сьогодні близько третьої частини валового внутрішнього продукту (ВВП) витрачається на імпорт енергоносіїв. Тому найважливішим завданням економіки є їх ощадне використання. Енергозаощадження повинно стати основним пріорітетом енергетичної політики України, оскільки скорочення енергоспоживання за рахунок енергозаощадження означає скорочення імпорту енергоносіїв [1].

Подробнее

Схема оптового ринку електричної енергії України

Схема оптового ринку електричної енергії України

Подробнее

ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ОКРЕМИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:

Хід виконання програм з енергозбереження у Донецькій області


За оперативними даними виконання заходів Комплексної програми енергозбереження України, Програми заходів щодо скорочення споживання природного газу та регіональної програми енергозбереження в Донецькій області за 9 місяців 2001 р. дозволило зекономити у звітному періоді 181,357 тис. т у. п. ПЕР, у т.ч. за III квартал - 67,055 тис. т у. п. ПЕР.

Подробнее

Створення Демонстраційної зони високої енергоефективності на базі науково-технологічного алмазного концерну "АЛКОН" (ДЗВЕ АЛКОН)


Держкоменергозбереження розглядає пакет документів щодо створення Демонстраційної зони високої енергоефективності на базі науково-технологічного алмазного концерну "АЛКОН" (ДЗВЕ АЛКОН). Комітет вважає, що зазначене питання на сьогоднішній день є дуже актуальним для України. Створення Де-монстраційних зон високої енергоефективності дозволить створити сприятливі умови для виконання спільних проектів з енергозбереження, застосування рин-кових механізмів впровадження енергозберігаючої техніки і технологій на під-приємствах різних форм власності, фінансування та реалізації енергозберігаю-чих заходів у бюджетній та комунальній сфері, удосконалення нормативно-правового забезпечення енергозбереження, а також дозволить накопичити досвід комплексного впровадження енергозберігаючих заходів та отримати кумулятив-ний енергозберігаючий ефект від впровадження проектів.

Відповідно до п. 8 статті 2 Угоди між Київською міською державною адмі-ністрацією та Державним комітетом України з енергозбереження про співробіт-ництво у сфері енергозбереження щодо створення у м. Києві регіонального поза-бюджетного цільового фонду енергозбереження, організації планування робіт з використанням коштів фонду та оголошення міста Києва демонстраційною зо-ною високої енергоефективності Держкоменергозбереження цілком підтримує зазначену ініціативу та готовий в межах своєї компетенції надавати всіляку під-тримку у створенні та роботі ДЗВЕ АЛКОН шляхом надання пільгових умов при: підготовці та виконанні експертизи енергозберігаючих проектів; розгляді енергозберігаючих проектів з метою їх фінансування за рахунок коштів Держ-бюджету; розробці енергозберігаючих проектів та підтримки у отриманні для їх реалізації міжнародної технічної допомоги, грантів та залучення приватних інве-стицій, проведення на базі ДЗВЕ семінарів, навчальних тренінгів, виставок; ін-формаційному забезпеченні матеріалами Держкоменергозбереження та надання спеціалізованих випусків нормативно-законодавчих актів, методик та розпоря-джень в сфері енергозбереження.

Підприємства, що входять до складу ДЗВЕ отримають ряд переваг, серед яких: проведення пропаганди зразків енергоефективної продукції, обладнання, технологій; застосування нових механізмів фінансування заходів з енергозбере-ження і окремих проектів, в тому числі нових механізмів кредитування вітчиз-няними банками, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвести-цій та коштів фізичних, юридичних осіб для реалізації енергоефективних проек-тів; ознайомлення та роз'яснення окремих законодавчих та нормативно-правових актів у сфері енергозбереження.

В зв'язку з тим, що створення Демонстраційної зони високої енергоефекти-вності на базі НТАК АЛКОН є пілотним проектом, та з метою більш детального обговорення діяльності ДЗВЕ, механізмів стимулювання підприємств, які доці-льно передбачити у Положенні про Демонстраційну зону високої енергоефекти-вності, Держкоменергозбереження запропонував провести відповідну нараду за участю представників зацікавлених підприємств та органів виконавчої влади.

Контактні телефони ДЗВЕ АЛКОН:
(044) 430-8247, 430-8248, факс: (044) 430-8248
Подробнее

Про хід енергопаспортизації підприємств

На виконання статті 20 Закону України "Про енергозбереження", актів Кабінету Міністрів в Україні проводиться енергопаспортизація енергоспоживаючих об'єктів.
Подробнее

Аналіз виконання доручень Кабінету Міністрів України

Аналіз виконання доручень Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року та від 31 жовтня 2003 року № 48752 щодо контролю за ефективністю використання енергоресурсів підприємствами житлово-комунального господарства стосовно виконання приписів станом на 01.07.2004 р. наданих підприємствам та організаціям житлово-комунального господарства (ЖКГ) України за результатами комплексних перевірок, проведених згідно доручення віце-прем'єр-міністра України від 17.01.2003 р.
Подробнее

Анонсы

Партнеры